COVID-19 NEWS MS

mercredi, 18 Mar 2020
By MIKE SILVA GOMES

Voici les dernières nouvelles que l’ALK vient de recevoir du MS : Montrez encore un peu de patience, la publication des consignes spécifiques à chaque profession de santé ainsi que la distribution des masques se fera au plus vite.

Ech wollt iech informéieren dass folgend Dokumenter : d’Circulaire, den Bon de réception, d’Zuel vun den Masquen di un d’Professions de santé en exercice libérale ausgedeelt gin, nach mussen vun der Madame Ministesch validéiert gin.

Dofir mailen ech iech haut nach keng Dokumenter, mee dir kritt di néideg Informatiounen an kurzer Zait gemailt.

D’Recommandatiounen fir d’Professions de santé aus den verschidden Secteuren sin an der Redactioun, an och schon deelweis färdeg. Des Dokumenter kritt dir och an ganz kurzer Zait gemailt.

Ech soen iech merci fir di gudd Collaboratioun.

Mat beschte Gréiss

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
Direction de la santé
Division de la médecine curative