INDEPENDENT ZU WALFER

2020-07-6

INDEPENDENT ZU WALFER

Mer sichen en Kiné fier eis Team mei grouss ze machen. Wanns du Interesse hues an motiveiert bass dann mell dech bei eis. 🙂
Ufänken mess de mat 10 std +- opbaubar op eng voll Tache.
Letzebäuesch ass en muss, alles anescht ass vun fierdeel 🙂
Scheck weg dein CV eran. Merci am Vieraus 🙂

Email-hidden: bronzetti.yannick@gmail.com

Copyright © 2022 ALK
Designed by buzzify