Offre d’emploi

2020-03-6

Offre d’emploi

Kiné fier am altersheim ( gériatrie ) 2-3 deeg ( tage, jours) mat ze schaffen, selbststänneg (indépendant) mat interessanter rétrocessioun..
équivalence + autorisation lux = bedingung ( condition).
curriculum + demande ( bewerbung) un guykla@pt.lu

Copyright © 2022 ALK
Designed by buzzify